Podmienky inzercie na izboverastliny.sk

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 2. Základné podmienky používania

 3. Ochrana osobných údajov

 4. Registrácia používateľa

 5. Sprístupnenie konta

 6. Úprava údajov inzerenta

 7. Správanie sa používateľov

 8. Pridávanie inzerátov a hodnotenie

 9. Administrácia inzerátov

 10. Zrušenie konta

 11. Zodpovednosť za škodu

 12. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky inzercie na izboverastliny.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli izboverastliny.sk.

 2. Prevádzkovateľom portálu izboverastliny.sk (ďalej len „Portál“ alebo „izboverastliny.sk“) a poskytovateľom služieb je Marek Taraj, IČO: 4567 4019, so sídlom 97701 Brezno, Ladislava Novomeského 1237/30 , zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@izboverastliny.sk.

 3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby.

 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).

 6. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov, kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

4. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s Podmienkami a Všeobecnými podmienkami pre webové stránky izboverastliny.sk. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.

6. Inzertné služby Portálu sú poskytované bezodplatne.

7.Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty, názory, prejavy, podnety, pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené prevádzkovateľom pri využívaní služby. Obsah Používateľa nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu) s tým, že je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.

8.Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.

9.V inzeráte je možné inzerovať iba jednu ponuku.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

1.Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2.Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať so zasielaním e-mailov na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely marketingu. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas so zasielaním týchto e- mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@izboverastliny.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

IV. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou.

 2. Používatelia Portálu sa môžu zaregistrovať vytvorením užívateľského účtu na portáli izboverastliny.sk.

 3. Registrovaní Používatelia môžu mať vytvorené používateľské konto ako Súkromný inzerent.

 4. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení pridávať, odstraňovať a editovať inzeráty a využívať služby Sledovanie inzerátov a Vyhľadávania inzerátov.

 5. Používateľ registráciou v systéme izboverastliny.sk dáva súhlas Prevádzkovateľovi na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov a adresa) pri svojich inzerátoch.

 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 7. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

 

V. Sprístupnenie konta

Inzerenti môžu služby inzercie začať využívať ihneď po vyplnení registračných údajov.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť ponuku Používateľa aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.

 2. V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa dočasne deaktivované, prípadne úplne zrušené.

 3. Ak sa zmenili skutočnosti uvádzané v inzeráte Používateľa, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Nastavenia“ používateľského konta.

 4. V položke používateľského konta „Nastavenia“ sa ukladajú základné údaje o inzerentovi.

 

VII. Správanie sa Používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), vrátane textovej, grafickej, obrazovej, prípadne zvukovej a zvukovo-obrazovej časti. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

b. pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv). Ďalej je Používateľ povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

d) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

e) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná, musí vždy inzerovať konkrétny produkt.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku inzerenta z dôvodu nedôveryhodnosti.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na izboverastliny.sk

 3. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak používateľ porušuje Podmienky inzercie.

 4. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

 5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

VIII. Pridávanie inzerátov a hodnotenie

 1. Pridať inzerát: Tlačidlo „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Je potrebné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je platný po dobu expirácie ktorú si Používateľ nastaví vo formulári v tvorbe inzerátu alebo pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

 2. Používateľ súhlasom s Podmienkami pri pridaní inzerátu súhlasí so zdieľaním inzerátu medzi portálmi používateľa, zároveň však toto zdieľanie nie je nárokovateľné.

 3. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami.

 4. Na Portáli je zakázané inzerovať:

  a)produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

  b)produkty a služby, ktoré nijako nesúvisia so zameraním inzertného portálu izboverastliny.sk a teda rastlín či príslušenstva alebo služieb s tým spojených. (napr. predaj bicykla, klávesnice, hernej konzoly…)”,

  c)audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,

  d) multilevel systémy, provízne systémy a ine rýchlo zárobkové činnosti,

  e) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku,

  f) finančné produkty a služby, ktoré vyžadujú úhradu poplatku vopred,

  g)inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jedno inzeráte,

  h)inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,

  i) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,

  j) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,

  k) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku. Používatelia môžu uvádzať svoje meno alebo prezývku bez kontaktných údajov,

  l)používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (super kvalita, najlepšia technológia, najlepšia ponuka, …),

 5. Hodnotenie inzerenta

  a) Používateľ môže Inzerenta hodnotiť len 1 krát.

  b)Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií uvedených v hodnotení.

  c)V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že Používateľ uviedol v hodnotení nepravdivé údaje alebo vyjadrenia, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo s pravidlami morálky a slušnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený také hodnotenie odstrániť (zmazať).

  d)Inzerent nie je oprávnený vyžadovať kontrolu hodnotenia od Prevádzkovateľa ani vymazanie hodnotenia od Prevádzkovateľa.

IX. Administrácia inzerátov

V systéme izboverastliny.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“.

X. Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a)porušenia týchto Podmienok,

b)na vlastnú žiadosť Používateľa,

c)z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa,

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

XI. Zodpovednosť za škodu

1.Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

2.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

3.Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4.Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.

5.Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6.Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

2.Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na izboverastliny.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.